Jiangsu Fast 3
游戏介绍 Giới thiệu trò chơi
江苏快三每日发行41期,8:30~22:10每20分钟开奖一次。
Thời gian mở thưởng: Mỗi ngày sẽ có 41 lượt rút, 20 phút mỗi lượt, từ 8:30~22:10 mỗi ngày.
玩法介绍 Giới thiệu luật chơi
一、【猜数字】多选
1. Cược số (có thể chọn nhiều)
第一骰 ~ 第三骰:第一骰、第二骰、第三骰:指下注的每一骰与开出之号码其开奖顺序及开奖号码相同,视为中奖,如第一骰开出5,下注第一骰为5者视为中奖,其余情形视为不中奖。
Quân xúc xắc 1-3: nếu kết quả đặt cược trùng với kết quả và trình tự mở thưởng thì được xem là trúng thưởng. Ví dụ: đặt cược quân xúc xắc đầu tiên là 5 và kết quả mở thưởng của quân xúc xắc đầu tiên là 5 thì trúng thưởng, những trường hợp khác là không trúng.
二、【猜双面】单选
2. Cược 2 mặt : Chọn 1
大小:根据相应单项投注的第一骰 ~ 第三骰开出的数字「大于」或「等于」4为大,「小于」或「等于」3为小。
Tài Xỉu: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng của từ Quân xúc xắc 1-3 nếu mở ra số điểm lớn hơn hoặc bằng 4 là Tài, nhỏ hơn hoặc bằng 3 là Xỉu.
单双:根据相应单项投注的第一骰 ~ 第三骰开出的数字为「双数」叫双--如2、6;数字为「单数」叫单--如1、3。
Chẵn lẻ: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng của từ Quân xúc xắc 1-3 nếu mở ra có số điểm như 2,6... là Chẵn, mở ra số điểm như 1,3 là Lẻ.
三、【猜总和】单选
3. Cược tổng: chọn 1
总和大小:根据相应单项投注的第一骰 ~ 第三骰开出的骰子数字总和值「大于」或「等于」11为「总和大」,范围为11~17;「小于」或「等于」10为「总和小」,范围为4~10。
Tài Xỉu: căn cứ vào tổng số điểm của 3 Quân xúc xắc mở ra nếu lớn hơn hoặc bằng 11 là Tổng Tài, nhỏ hơn, phạm vi sẽ từ 11-17, nhỏ hơn hoặc bằng 10 là Xỉu, phạm vi sẽ từ 4-10.
总和单双:根据相应单项投注的第一骰 ~ 第三骰开出的骰子数字总和值是「双数」为「总和双」,数字总和值是「单数」为「总和单」。
Chẵn lẻ: căn cứ vào tổng số điểm của 3 Quân xúc xắc mở ra nếu là số chẵn thì gọi là Tổng Chẵn, nếu ra số lẻ thì gọi là Tổng Lẻ.
3和18不属于总和开奖范围。
* 3 và 18 không nằm trong phạm vi mở thưởng của cược tổng điểm số.
四、【猜对子】多选
4. Cược đôi: chọn nhiều mục
对1:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中至少包含两个数字骰子1,顺序不限。如开出结果为1,1,2即为中奖。
Đôi 1: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng của 2 trong 3 Quân xúc xắc 1-3 phải có cùng số điểm là 1, không giới hạn vị thứ tự. Nếu kết quả mở ra là 1, 1,2 là trúng thưởng.
对2:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中至少包含两个数字骰子2,顺序不限。如开出结果为1,2,2即为中奖。
Đôi 2: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng của 2 trong 3 Quân xúc xắc 1-3 phải có cùng số điểm là 2, không giới hạn vị thứ tự. Nếu kết quả mở ra 1, 2, 2 là trúng thưởng.
对3:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中至少包含两个数字骰子3,顺序不限。如开出结果为3,2,3即为中奖。
Đôi 3: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng của 2 trong 3 Quân xúc xắc 1-3 phải có cùng số điểm là 3, không giới hạn vị thứ tự. Nếu kết quả mở ra 3, 2, 3 là trúng thưởng.
对4:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中至少包含两个数字骰子4,顺序不限。如开出结果为4,2,4即为中奖。
Đôi 4: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng của 2 trong 3 Quân xúc xắc 1-3 phải có cùng có số điểm là 4, không giới hạn vị thứ tự. Nếu kết quả mở ra 4, 2, 4 là trúng thưởng.
对5:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中至少包含两个数字骰子5,顺序不限。如开出结果为6,5,5即为中奖。
Đôi 5: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng của 2 trong 3 Quân xúc xắc 1-3 phải có cùng số điểm là 5, không giới hạn vị thứ tự. Nếu kết quả mở ra 6, 5, 5 là trúng thưởng.
对6:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中至少包含两个数字骰子6,顺序不限。如开出结果为3,6,6即为中奖。
Đôi 6: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng của 2 trong 3 Quân xúc xắc 1-3 phải có cùng số điểm là 6, không giới hạn vị thứ tự. Nếu kết quả mở ra 3, 6, 6 là trúng thưởng.
五、【猜围骰】多选
5. Cược bộ ba: có thể chọn nhiều mục
豹子1:根据相应单项投注三骰的第一骰 ~ 第三骰中包含三个数字骰子1,顺序不限。如开出结果为1,1,1即为中奖。
Bộ 3 số 1: Cược 3 quân xúc xắc có cùng 1 con số 1, không giới hạn thứ tự. Nếu kết quả mở ra 1,1,1 là trúng thưởng.
豹子2:根据相应单项投注三骰的第一骰 ~ 第三骰中包含三个数字骰子2,顺序不限。如开出结果为2,2,2即为中奖。
Bộ 3 số 2: Cược 3 quân xúc xắc có cùng 1 con số 2, không giới hạn thứ tự. Nếu kết quả mở ra 2,2,2 là trúng thưởng.
豹子3:根据相应单项投注三骰的第一骰 ~ 第三骰中包含三个数字骰子3,顺序不限。如开出结果为3,3,3即为中奖。
Bộ 3 số 3: Cược 3 quân xúc xắc có cùng 1 con số 3, không giới hạn thứ tự. Nếu kết quả mở ra 3,3,3 là trúng thưởng.
豹子4:根据相应单项投注三骰的第一骰 ~ 第三骰中包含三个数字骰子4,顺序不限。如开出结果为4,4,4即为中奖。
Bộ 3 số 4: Cược 3 quân xúc xắc có cùng 1 con số 4, không giới hạn thứ tự. Nếu kết quả mở ra 4, 4, 4 là trúng thưởng.
豹子5:根据相应单项投注三骰的第一骰 ~ 第三骰中包含三个数字骰子5,顺序不限。如开出结果为5,5,5即为中奖。
Bộ 3 số 5: Cược 3 quân xúc xắc có cùng 1 con số 5, không giới hạn thứ tự. Nếu kết quả mở ra 5, 5, 5 là trúng thưởng.
豹子6:根据相应单项投注三骰的第一骰 ~ 第三骰中包含三个数字骰子6,顺序不限。如开出结果为6,6,6即为中奖。
Bộ 3 số 6: Cược 3 quân xúc xắc có cùng 1 con số 6, không giới hạn thứ tự. Nếu kết quả mở ra 6, 6, 6 là trúng thưởng.
六、【猜全围】多选
6. Cược toàn vây: chọn nhiều
豹子1,豹子2,豹子3,豹子4,豹子5,豹子6:根据相应单项投注三骰的第一骰 ~ 第三骰中包含三个相同骰子即为中奖,顺序不限。如开出结果为1,1,1即为中奖。
Bộ 3 số 1, Bộ 3 số 2, Bộ 3 số 3, Bộ 3 số 4, Bộ 3 số 5, Bộ 3 số 6: Cược 3 quân xúc xắc giống nhau, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 1,1,1 là trúng thưởng.
七、【猜单骰】多选
7. Cược xúc xắc đơn lẻ: Chọn nhiều
根据相应单项投注单骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子1即为中奖,顺序不限。如开出结果为1,2,2即为中奖。
Căn cứ vào từng mục cược tương ứng của từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 1 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 1,2,2 là trúng thưởng.
根据相应单项投注单骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子2即为中奖,顺序不限。如开出结果为1,2,2即为中奖。
Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 2 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 1,2,2 là trúng thưởng.
根据相应单项投注单骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子3即为中奖,顺序不限。如开出结果为1,2,3即为中奖。
Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 3 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 1,2,3 là trúng thưởng.
根据相应单项投注单骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子4即为中奖,顺序不限。如开出结果为1,4,2即为中奖。
Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 4 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 1,4,2 là trúng thưởng.
根据相应单项投注单骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子5即为中奖,顺序不限。如开出结果为5,2,2即为中奖。
Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 5 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 5,2,2 là trúng thưởng.
根据相应单项投注单骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子6即为中奖,顺序不限。如开出结果为6,6,6即为中奖。
Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 6 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 6, 6,6 là trúng thưởng.
八、【猜双骰】多选
8. Cược xúc xắc chẵn: Chọn nhiều
1,2:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子1和2即为中奖,顺序不限。如开出结果为1,2,2即为中奖。
1,2: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 1 và 2 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 1, 2,2 là trúng thưởng.
1,3:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子1和3即为中奖,顺序不限。如开出结果为1,2,3即为中奖。
1,3: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 1 và 3 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 1, 2,3 là trúng thưởng.
1,4:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子1和4即为中奖,顺序不限。如开出结果为1,3,4即为中奖。
1,4: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 1 và 4 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 1, 3,4 là trúng thưởng.
1,5:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子1和5即为中奖,顺序不限。如开出结果为1,5,1即为中奖。
1,5: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 1 và 5 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 1, 5, 1 là trúng thưởng.
1,6:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子1和6即为中奖,顺序不限。如开出结果为1,2,6即为中奖。
1,6: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 1 và 6 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 1, 2, 6 là trúng thưởng.
2,3:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子2和3即为中奖,顺序不限。如开出结果为1,2,3即为中奖。
2,3: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 2 và 3 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 1, 2, 3 là trúng thưởng.
2,4:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子2和4即为中奖,顺序不限。如开出结果为1,2,4即为中奖。
2,4: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 2 và 4 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 1, 2, 4 là trúng thưởng.
2,5:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子2和5即为中奖,顺序不限。如开出结果为5,2,5即为中奖。
2,5: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 2 và 5 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 5, 2, 5 là trúng thưởng.
2,6:根据相应单项投注双骰的第一骰~第三骰中包含数字骰子2和6即为中奖,顺序不限。如开出结果为6,2,2即为中奖。
2,6: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 2 và 6 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 6, 2, 2 là trúng thưởng.
3,4:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子3和4即为中奖,顺序不限。如开出结果为1,3,4即为中奖。
3,4: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 3 và 4 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 1, 3, 4 là trúng thưởng.
3,5:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子3和5即为中奖,顺序不限。如开出结果为5,3,2即为中奖。
3,5: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 3 và 5 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 5, 3, 2 là trúng thưởng.
3,6:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子3和6即为中奖,顺序不限。如开出结果为2,6,3即为中奖。
3,6: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 3 và 6 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 2, 6, 3 là trúng thưởng.
4,5:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子4和5即为中奖,顺序不限。如开出结果为1,5,4即为中奖。
4,5: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 4 và 5 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 1, 5, 4 là trúng thưởng.
4,6:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子4和6即为中奖,顺序不限。如开出结果为4,2,6即为中奖。
4,6: Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 4 và 6 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 4, 2, 6 là trúng thưởng.
5,6:根据相应单项投注双骰的第一骰 ~ 第三骰中包含数字骰子5和6即为中奖,顺序不限。如开出结果为4,6,5即为中奖。
5,6 :Căn cứ vào từng mục cược tương ứng từ Quân xúc xắc 1-3 nếu kết quả mở ra có quân xúc xắc 5 và 6 thì trúng thưởng, thứ tự không giới hạn. Ví dụ nếu kết quả mở ra 4, 5, 6 là trúng thưởng.
介面 Giao diện
江苏快三 ➡ Jiangsu Fast 3
第期 ➡ Kỳ
投注截止 ➡ Ngừng cược
选择玩法 ➡ Chọn cách cược
双面 ➡ 2 mặt
长牌 ➡ Bài dài
段牌 ➡ Bài ngắn
点数 ➡ Số điểm
狍子 ➡ Cược bộ 3
开奖走势 ➡ Xu hướng mở thưởng
开奖结果 ➡ Kết quả mở thưởng
彩票介绍 ➡ Giới thiệu xổ số
问路 ➡ Hỏi đường
咪牌 ➡ Xem trước bài
本期投注 ➡ Đặt cược kỳ hiện tại
我的追号 ➡ Số theo dõi của tôi
声音关闭 ➡ Tắt âm
開彩 kết quả mở thưởng
江苏快三 ➡ Jiangsu Fast 3
开奖历史 ➡ Lịch sử mở thưởng
基本走势 ➡ Xu hướng cơ bản
开奖结果 ➡ kết quả mở thưởng
日期 ➡ Ngày tháng
查询 ➡ Tra cứu
期号 ➡ Số kỳ
总和 ➡ Tổng điểm
大 ➡ Tài
小 ➡ Xỉu
单 ➡ Lẻ
双 ➡ Chẵn
狍子 ➡ Cược bộ 3